Diễn đàn kế toán

Biểu mẫu

Các loại biểu mẫu

Xem kết quả: / 85
Bình thườngTuyệt vời 
 • Tổng hợp các văn bản và biểu mẫu liên quan đến thuế thu nhập cá nhân (http://ketoan.org/download/336c0bee05dbb4911fdb19ccf4f09c9d/tong-hop-cac-van-ban-va-bieu-mau-lien-quan-den-thue-thu-nhap-ca-nhan/)

 

 • Thông tư 62/2009/TT-BTC về Thuế TNCN (http://ketoan.org/download/7ebdcdb7e50ae514c2e2a1322f6e23b4/thong-tu-62-2009-tt-btc-ve-thue-tncn/)

 

 • Thông tư 02/2010/TT-BTC về thuế Thu nhập cá nhân (http://ketoan.org/download/3136f699fc4dd5a00fa147a27a6f17a0/thong-tu-02-2010-tt-btc-ve-thue-thu-nhap-ca-nhan/)

 

 • Công văn 659/TCT-VP đính chính Công văn 486/TCT-TNCN (http://ketoan.org/download/b4c7fbbbf90663b868595040030cddd7/cong-van-659-tct-vp-dinh-chinh-cong-van-486-tct-tncn/)

 

 • Thông tư số 20/2010/TT-BTC về Thủ tục hành chính với Thuế TNCN (http://ketoan.org/download/79d552b3507a012d044a2b60d2728e29/thong-tu-so-20-2010-tt-btc-ve-thu-tuc-hanh-chinh-voi-thue-tncn-1/)

 

 • Công văn 486/TCT-TNCN về Quyết toán Thuế TNCN 2010 (http://ketoan.org/download/8446a2b90d1d99971c8b12829124512e/cong-van-486-tct-tncn-ve-quyet-toan-thue-tncn-2010/)

 

 • Thông tư 12/2011/TT-BTC về Thuế Thu nhập cá nhân (http://ketoan.org/download/f0e28a6f6c48393b8f44e144f5872766/thong-tu-12-2011-tt-btc-ve-thue-thu-nhap-ca-nhan/)

 

 • Thông tư 175/2010/TT-BTC về Thuế TNCN (http://ketoan.org/download/80bdb309dd894439a0f234b50bb073f1/thong-tu-175-2010-tt-btc-ve-thue-tncn/)

 

 • Nghị định 100/2008/NĐ-CP về Thuế TNCN (http://ketoan.org/download/b3b804617f897fe1f12421f273cd7271/nghi-dinh-100-2008-nd-cp-ve-thue-tncn/)

 

 • Thông tư 84/2008/TT-BTC về Thuế TNCN (http://ketoan.org/download/b7e316718c404fd9fa4670e01a9eee60/thong-tu-84-2008-tt-btc-ve-thue-tncn/)

 

 • Tổng hợp 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam (http://ketoan.org/download/1c1ac0bdaa53891c7d5bfe264fe78719/tong-hop-26-chuan-muc-ke-toan-viet-nam/)

 

 • Tài liệu tổng hợp văn bản về Thuế Thu nhập cá nhân (Tra cứu bằng Excel) (http://ketoan.org/download/86501cdf410b39f96e0a1c4124bcb615/tai-lieu-tong-hop-van-ban-ve-thue-thu-nhap-ca-nhan-tra-cuu-bang-excel/)

 

 • Tờ khai Thuế Thu nhập không thường xuyên (http://ketoan.org/download/de21db5853eaf6ea67efa7a42cd34acc/to-khai-thue-thu-nhap-khong-thuong-xuyen/)

 

 • Bảng kê số ngày cư trú tại Việt Nam (http://ketoan.org/download/f8f000c6eabbb152f6deca9aa9998641/bang-ke-so-ngay-cu-tru-tai-viet-nam/)

 

 • Tờ khai Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân (áp dụng cho người nước ngoài, cầu thủ bóng đá,..) (http://ketoan.org/download/fc2236f47480dd8be956ba39cfcf6c13/to-khai-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan-ap-dung-cho-nguoi-nuoc-ngoai-cau-thu-bong-da/)

 

 • Tờ khai khấu trừ 10% Thuế Thu nhập cá nhân (http://ketoan.org/download/77ee85f62a581e45c84d2178faefcdf5/to-khai-khau-tru-10-thue-thu-nhap-ca-nhan/)

 

 • Giấy uỷ quyền Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân (http://ketoan.org/download/dac5a0313201f3e5fb22c42dfa3f7134/giay-uy-quyen-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan/)

 

 • Mẫu Thông báo miễn, giảm theo Hiệp định với ĐT cư trú nước ngoài biểu diễn văn hoá tại VN (http://ketoan.org/download/8f430395e7ff5dc264bfa626807b2b7d/mau-thong-bao-mien-giam-theo-hiep-dinh-voi-dt-cu-tru-nuoc-ngoai-bieu-dien-van-hoa-tai-vn/)

 

 • Bảng Quyết toán chi tiết Số thuế Thu nhập của cá nhân người lao động (http://ketoan.org/download/c2f37b580c41a0914fc207d9bae0f276/bang-quyet-toan-chi-tiet-so-thue-thu-nhap-cua-ca-nhan-nguoi-lao-dong/)

 

 • Tờ khai Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn (http://ketoan.org/download/a0127f4e3af6fb824f3449cbf597aac5/to-khai-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan-khau-tru-tai-nguon/)

 

 • Tờ khai thuế môn bài theo thông tư 28/2011 (http://ketoan.org/download/bfb59c4da3dc99cb5ed9fb6dbdba002c/to-khai-thue-mon-bai-theo-thong-tu-28-2011-tt-btc/)

 

 • Hướng dẫn khai thuế, tính thuế, nộp thuế theo thông tư 28 của Cục thuế Hà Nội (http://ketoan.org/download/0004503e286fbaca9a8bf9fd007ce3ce/tai-lieu-huong-dan-khai-thue-tinh-thue-nop-thue-theo-thong-tu-28-cua-cuc-thue-ha-noi/)

 

 • Hệ thống mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC (http://ketoan.org/download/248b951bf8bb2d226ae9505f15423efc/he-thong-mau-bieu-ban-hanh-kem-theo-thong-tu-so-28-2011-tt-btc/)

 

 • Mẫu 01/KHBS - Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh theo thông tư 28 (http://ketoan.org/download/abe235059b3134be24835d8b7f8cb620/mau-01-khbs-dieu-chinh-to-khai-thue-gia-tri-gia-tang/)

 

 • Bảng tính và phân bổ khấu hao Tài sản cố định (http://ketoan.org/download/60ac546a5a494e31c1b359d169fbe0e2/bang-tinh-va-phan-bo-khau-hao-tai-san-co-dinh/)

 

 • Mẫu Phiếu thu thập thông tin nộp cho Phòng thống kê (http://ketoan.org/download/b73e8e2f81b41359206ef40555a5ade8/mau-phieu-thu-thap-thong-tin-nop-cho-phong-thong-ke-1/)

 

 • Tờ khai Đăng ký nộp Hồ sơ kê khai thuế qua mạng Internet (Mẫu 01/ĐK-iHTKK) (http://ketoan.org/download/00b0e60add02121d4f7d12d8a412dc28/to-khai-dang-ky-nop-ho-so-ke-khai-thue-qua-mang-internet-mau-01-dk-ihtkk/)

Thông tư 62/2009/TT-BTC về Thuế TNCN

Share
 

Sở hữu trí tuệ - Thương hiệu

Dịch vụ tư vấn bảo hộ sáng chế Dịch vụ tư vấn bảo hộ sáng chế Các đối tượng không được bảo hộ sáng chế:   - Ý đồ, nguyên lý và phát
Tư vấn đăng ký bản quyền tác giả Tư vấn đăng ký bản quyền tác giả Sở hữu trí tuệ luôn luôn là nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển
Dịch Vụ Bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp Dịch Vụ Bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp - Việc bảo hộ Quyền sở hữu trí tuệ là một trong những công việc quan
Tư vấn bảo hộ Nhãn hiệu Hàng hóa Tư vấn bảo hộ Nhãn hiệu Hàng hóa - Nhãn hiệu hàng hóa có khả năng giúp người tiêu dùng ra quyết định lựa

Tin tức

Căn hộ thuê của nhà nước giải quyết thế nào khi ly hôn? Căn hộ thuê của nhà nước giải quyết thế nào khi ly hôn? - Khi lyhôn, căn nhà chúng tôi thuê của nhà nước có được coi là tài sản
Tình yêu dân kế toán Tình yêu dân kế toán + Độc giả Trần Hải Long chia sẻ những vần thơ về tình yêu dưới con mắt
Kế toán ghi khống hơn 3.000 hóa đơn bị khởi tố Kế toán ghi khống hơn 3.000 hóa đơn bị khởi tố - Nguyễn Thị Phương Thảo ghi khống hàng nghìn hóa đơn VAT cho gần 70 doanh
Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp - EFFECT-SQL Standard là phần mềm được thiết kế sẵn các nghiệp vụ và hệ
Chiêu 'bòn rút' 42 tỷ đồng của kế toán Cục Điện ảnh Chiêu 'bòn rút' 42 tỷ đồng của kế toán Cục Điện ảnh - Phạm Thanh Hải nhiều lần làm giả hồ sơ ủy nhiệm chi, rút số tiền lớn

Copyright © 2011 - 2013 Diễn Đàn Kế Toán - Dịch vụ kế toán - Ke toan. Phát triển bởi Thiết Kế Website đẹp
Website đang được xây dựng. Chúng tôi hiện chưa cung cấp thông tin hay sản phẩm trên website này.