Tag: xử lý hóa đơn

Hướng dẫn giải quyết hóa đơn xuất không liên tục

Hướng dẫn giải quyết hóa đơn xuất không liên tục

Hóa đơn phải được lập theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn. Bộ Tài chính quy định thứ tự lập hóa đơn đối với trường hợp nhiều cơ sở của cùng đơn vị kế toán sử dụng chung một loại hóa đơn có cùng tên, cùng ký hiệu”

Hướng dẫn giải quyết hóa đơn xuất không liên tục

Hướng dẫn giải quyết hóa đơn xuất không liên tục

Trường hợp do sơ xuất nên dẫn đến sai sót xuất hóa đơn không liên tục vẫn xảy ra đối với nhân viên kế toán. Kế toán sẽ hướng dẫn cách xử lý hóa đơn xuất không liên tục qua vấn đề sau:

Cách xử lý hóa đơn xuất không liên tụcCâu hỏi: Tháng 1/2015 do sơ xuất nên tôi xuất hoá đơn không liên tục hôm nay báo cáo thuế quý mới phát hiện ra hoá đơn số 201 xuất ngày 23/1/2015, hoá dơn số 202 xuất ngày 22/1/2015. Liên hệ với khách hàng thì họ đã kê khai thuế tháng 1/2015 rồi. Tôi không biết giải quyết như thế nào cho hợp lệ:

Trả lời: Nội dung câu hỏi của bạn mình xin có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ:

“2. Hóa đơn phải được lập theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn. Bộ Tài chính quy định thứ tự lập hóa đơn đối với trường hợp nhiều cơ sở của cùng đơn vị kế toán sử dụng chung một loại hóa đơn có cùng tên, cùng ký hiệu”

Trường hợp của bạn không lập hóa đơn theo đúng thứ tự từ nhỏ tới lớn sẽ bị phạt theo quy định tại Khoản 4 Điều 33 Nghị định 51/2010/NĐ-CP:

“4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định”

Trong trường hợp của bạn, các hóa đơn đã giao cho khách hàng và khách hàng đã thực hiện việc kê khai thuế do đó việc xử lý sẽ thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014.

“Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)

Hi vọng những ý kiến trên có thể giúp ích cho bạn và các bạn khác qua bài viết cách xử lý hóa đơn xuất không liên tục.

Thân chào,

Theo ketoanbinhduong.com.vn

Tìm hiểu những thay đổi quan trọng về hóa đơn từ đầu năm 2018

Tìm hiểu những thay đổi quan trọng về hóa đơn từ đầu năm 2018

Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tửmới theo quy định tại Nghị định này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.

Tìm hiểu những thay đổi quan trọng về hóa đơn từ đầu năm 2018

Tìm hiểu những thay đổi quan trọng về hóa đơn từ đầu năm 2018

Mới đây, Chính phủ vừa công bố Dự thảo Nghị định Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Những Thay đổi quan trọng về hóa đơn từ ngày 01/01/2018 mà bất kỳ kế toán nào cũng cần phải hiểu rõ để thực hiện cũng như xử lý những trường hợp phát sinh

1. Xử lý đối với hóa đơn đã lập

– Trường hợp đã gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua.

Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tửmới theo quy định tại Nghị định này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.

– Trường hợp đã gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót.

Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

2. Xử lý hóa đơn sau khi lập

DN bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực hiện lập hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh, xóa bỏ hóa đơn trong các trường hợp sau:

– Trường hợp hóa đơn đã và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải xóa bỏ. Việc xóa bỏ hóa đơn phải có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua.

Người bán thực hiện lập hóa đơn thay thế để gửi cho người mua. Trên hóa đơn thay thế có hiển thị dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn số…”. Quy trình lập và cấp mã hóa đơn thay thế thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định này.

– Trường hợp hóa đơn đã và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Trên hóa đơn điều chỉnh có hiển thị dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn số…”. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-). Quy trình lập và hóa đơn điều chỉnh thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định này.

– Trường hợp hóa đơn đã nhưng chưa gửi cho người mua nếu phát hiện sai sót phải xóa bỏ.

Nguyên tắc xóa bỏ hóa đơn là làm cho hóa đơn đó không có giá trị sử dụng nhưng vẫn được lưu trữ để phục vụ tra cứu. Thông tin hóa đơn đã xóa bỏ được cơ quan thuế đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục thuế.

DN sử dụng phần mềm lập hóa đơn cho doanh nghiệp (ICA) hoặc phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) để thực hiện lập hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh hoặc xóa bỏ hóa đơn.

DN sử dụng phần mềm lập hóa đơn riêng của doanh nghiệp (LHD) thực hiện các chức năng lập hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh hoặc xóa bỏ hóa đơn đã trên phần mềm lập hóa đơn riêng của doanh nghiệp (LHD).

3. Hủy số hóa đơn

– Trường hợp hóa đơn đã lập, đã sinh số hóa đơn của doanh nghiệp nhưng chưa , nếu DN phát hiện hóa đơn lập sai hoặc trường hợp hóa đơn không thành công do lỗi của doanh nghiệp thì các hóa đơn này sẽ phải hủy và doanh nghiệp không được gửi lại. Doanh nghiệp truy cập vào phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) thực hiện hủy các hóa đơn này.

– Trường hợp doanh nghiệp không tiếp tục sử dụng các số hóa đơn đã đăng ký phát hành, doanh nghiệp thực hiện truy cập phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) để khai báo việc hủy số hóa đơn đã đăng ký nhưng chưa sử dụng theo mẫu số 06/ĐK-HĐXT ban hành kèm theo Nghị định này. Thông tin hủy số hóa đơn của doanh nghiệp được cơ quan thuế đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

– Nguyên tắc hủy hóa đơn đã đăng ký phát hành theo quy định hiện hành về hóa đơn.

4. Hóa đơn đã đặt in trước 01/01/2018 được tiếp tục sử dụng trong năm 2018 và 2019

Bộ Tài chính có trách nhiệm hỗ trợ DN sử dụng hóa đơn in từ hệ thống máy tính chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử của DN hoặc hóa đơn điện tửcó mã của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018.

Theo ketoanbinhduong.com.vn

Hướng dẫn xử lý hóa đơn mua của công ty ngừng hoạt động

Hướng dẫn xử lý hóa đơn mua của công ty ngừng hoạt động

Cập nhật thông báo của cơ quan thuế về danh sách các doanh nghiệp bỏ trốn, ngừng hoạt động. DN tự tra cứu để biết rõ danh sách hoặc gõ mã số thuế của công ty đang có nghi ngờ là bỏ trốn.

Hướng dẫn xử lý hóa đơn mua của công ty ngừng hoạt động

Hướng dẫn xử lý hóa đơn mua của công ty ngừng hoạt động

Việc kê khai, nộp các loại tờ khai – báo cáo các loại thuế hàng kỳ là nhiệm vụ quan trọng chủ yếu của các kế toán thuế cho mỗi doanh nghiệp. Nếu được qua đào tạo thì công việc này không hề khó. Tuy nhiên, trên thực tế lại có những tình huống về thuế, hóa đơn, chứng từ,…mà không phải ai đang làm kế toán thuế cũng xử lý được. Nó đòi hỏi họ phải có các kỹ năng cũng như kinh nghiệm làm việc, từng trải với các tình huống tương tự xảy ra thì mới giải quyết ổn thỏa cho doanh nghiệp cũng như đối với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng. Hóa đơn mua vào là hóa đơn mua của công ty bỏ trốn, ngừng hoạt động do giải thể, phá sản,…Bạn đọc là kế toán thuế đã từng gặp tình huống này chưa? Cách xử lý thế nào? Chúng ta cùng chia sẻ cách xử lý hóa đơn mua của công ty bỏ trốn, ngừng hoạt động.

1. Kiểm tra doanh nghiệp bỏ trốn, ngừng hoạt động trước khi xử lý hóa đơn mua của công ty bỏ trốn:

Để phát hiện nhà cung cấp của mình có thuộc diện đã bỏ trốn, ngừng hoạt động hay không, doanh nghiệp có thể thực hiện các cách sau:

– Cập nhật thông báo của cơ quan thuế về danh sách các doanh nghiệp bỏ trốn, ngừng hoạt động. DN tự tra cứu để biết rõ danh sách hoặc gõ mã số thuế của công ty đang có nghi ngờ là bỏ trốn.

– Doanh nghiệp tự xác minh các thông tin của công ty có nghi ngờ bỏ trốn, giải thể,…bằng cách: đến trực tiếp địa điểm kinh doanh hoặc xin xác minh của họ.

Tuy nhiên, các cách trên đều chỉ có tính tương đối. Bởi, cơ quan thuế chỉ có thông báo danh sách khi DN đã thực sự bỏ trốn, giải thể, phá sản sau một thời gian. Còn nếu tự xác minh thì mất khá nhiều thời gian do nguyên nhân về khoảng cách địa lý.

Vì vậy, DN chỉ nên mua hàng của những công ty quen biết hoặc cần tìm hiểu rõ thông tin về nhà cung cấp trước khi mua hàng để tránh rủi ro gặp phải hóa đơn mua của công ty bỏ trốn, ngừng hoạt động. Ảnh hường không nhỏ đến các quy trình về thuế tại DN.

2. Cách xử lý hóa đơn mua của công ty bỏ trốn, ngừng hoạt động:
Khi phát hiện được hóa đơn đầu vào của DN mình là của công ty bỏ trốn, ngừng hoạt động thì việc đầu tiên kế toán phải làm đó là: xác định xem hóa đơn mua vào này đã phát sinh vào thời điểm trước hay sau khi nhà cung cấp đó bỏ trốn, ngừng hoạt động.

– Nếu hóa đơn đầu vào đó phát sinh sau ngày DN bán hàng bỏ trốn thì DN mình không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, và đây là khoản chi phí không hợp lý khi tính thuế TNDN.

– Nếu hóa đơn mua vào đó phát sinh trước ngày DN bán hàng bỏ trốn, ngừng hoạt động thì cơ quan thuế sẽ kiểm tra xem là có hoạt động trao đổi mua bán hàng hóa thực tế giữa 2 bên hay không? Có tiến hành đầy đủ quy trình và chứng từ kế toán hay không? Có khả năng DN mua bán hóa đơn khống hay không?…để tiến hành xử lý vi phạm (nếu có).

Khi đã có kết luận cuối cùng của cơ quan thuế thì DN được phép khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Lưu ý:

Trong trường hợp chưa có kết luận chính thức cuối cùng của cơ quan thuế về việc sử dụng hóa đơn mua của công ty bỏ trốn, ngừng hoạt động thì:

– Nếu DN chưa thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT:

Cơ quan thuế sẽ thông báo cho DN biết để tạm ngừng việc kê khai khấu trừ thuế GTGT lại và chờ kết luận chính thức.

– Nếu DN đã thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT:

Cơ quan thuế sẽ thông báo cho DN biết để thực hiện việc điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã khấu trừ. Nhưng nếu DN vẫn khẳng định là có hoạt động mua bán thực tế trước khi công ty đã bỏ trốn, ngừng hoạt động thì cơ quan thuế sẽ cho DN thực hiện cam kết trước pháp luật, đồng thời cơ quan thuế sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra các nội dung liên quan đến quy trình cũng như chứng từ kế toán để giải quyết cho DN việc khấu trừ thuế GTGT, hoàn thuế GTGT(nếu có). Nếu phát hiện có hành vi vi phạm thì cơ quan thuế sẽ xử lý vi phạm theo Luật thuế hiện hành.

Như vậy, cách xử lý hóa đơn mua của công ty bỏ trốn hay ngừng hoạt động là một nghệ thuật của người làm kế toán. Tuy nhiên, vẫn rất cần đến sự phối hợp với cơ quan Thuế.

Theo lamketoan.vn