Tiền chuyển nhầm vào tài khoản sẽ phải hạch toán như thế nào?

Tiền chuyển nhầm vào tài khoản sẽ phải hạch toán như thế nào?

Thông thường nếu kế toán hạch toán trường hợp chuyển nhầm tiền như vậy sẽ chuyển thành 02 lần thanh toán và bị thừa TK 3388 khoản phải trả khác.

Tiền chuyển nhầm vào tài khoản sẽ phải hạch toán như thế nào?

Tiền chuyển nhầm vào tài khoản sẽ phải hạch toán như thế nào?

Nếu nhân viên hoặc kế toán chuyển tiền nhầm vào tài khoản thì phải làm thế nào. Phải hạch toán và cần những giấy tờ gì để hạch toán đúng nhất trong trường hợp này để ngân hàng trả lại số tiền trên và thể thiện đúng theo chuẩn mực kế toán. Kế toán Chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề trên trong bài viết này.

Chuyển tiền nhầm vào tài khoản như thế nào: Khi giao nhiều trường hợp viết nhầm UNC ghi sai thông tin người nhận hoặc tên doanh nghiệp nên tiền bị chuyển sai tài khoản.

I. Hạch toán chuyển nhầm tiền vào tài khoản xảy ra những trường hợp nào
Trong trường hợp này kế toán sẽ hạch toán nghiệp vụ này như thế nào cụ thể vào từng trường hợp.

Giấy tờ có thể viết sai dẫn đến chuyển nhầm tiền vào tài khoản

– Ủy nhiệm chi thanh toán

– Hợp đồng

– Hóa đơn

– Người đi chuyển tiền viết sai tên người nhận, viết sai số tài khoản…

Hướng dẫn hạch toán chuyển nhầm tiền như sau
Nếu nguyên nhân chuyển nhầm tiền do:

1. Viết nhầm ngày giao dịch UNC đi 01 hạch toán Nợ TK 331/ Có TK 112

2. Kế toán hoàn thiện thông tin do kế toán viết sai thông tin khách hàng hạch toán: Nợ TK 112/ Có TK 3388

3. Viết sai ngày gửi UNC đi lần 02 hạch toán như sau: Nợ TK 331/ Có TK 112

Thông thường nếu kế toán hạch toán trường hợp chuyển nhầm tiền như vậy sẽ chuyển thành 02 lần thanh toán và bị thừa TK 3388 khoản phải trả khác. Trường hợp này kế toán Chúng tôi sẽ gợi ý bạn cách xử lý như sau.

hạch toán chuyển nhầm tiền vào tài khoản

Tiền chuyển nhầm vào tài khoản sẽ phải hạch toán như thế nào

II. Trường hợp: ghi sai thông tin khách hàng nên bị hoàn lại tiền vào tài khoản
+ Cách 01: Hướng dẫn hạch toán chuyển nhầm tiền vào tài khoản theo đúng chế độ kế toán chuyển tiền vào tài khoản

1. Hạch toán theo ngày giao dịch UNC đi 01: Nợ TK 113/ Có TK 112

2. Kế toán hạch toán số tiền hoàn lại do ghi sai thông tin khách hàng: Nợ TK 112/ Có 113

3. Hạch toán ngày giao dịch UNC đi lần 02: Nợ TK 331/ Có TK 112

+ Cách 02: Trường hợp kế toán đã hạch toán vào công nợ

4. Hạch toán theo ngày giao dịch UNC đi: Nợ TK 331/ Có TK 112

5. Trường hợp được hoàn lại tiền vì ghi sai thông tin khách hàng: Nợ TK 112/ Có TK 331

+ Cách 03: nếu kế toán đã tính vào khoản phải thu khác

1. Tính theo ngày giao dịch UNC đi 01: Nợ TK 1388/ Có TK 112

2. kế toán hoàn lại tiền do ghi sai thông tin của khách hàng hạch toán: Nợ TK 112/ Có TK 1388

3. Hạch toán theo ngày gửi giao dịch UNC lầm 02 trở đi: Nợ TK 331/ Có TK 112

III. Hạch toán chuyển nhầm tiền vào tài khoản trong trường hợp không phát sinh giao dịch mua bán
Trường hợp chuyển nhầm tiền vào tài khoản mà không phát sinh quan hệ mua bán hạch toán trả lại tiền như sau.

+ Cách 01: Người được chuyển nhầm tiền trả lại tiền

1. Hạch toán theo ngày giao dịch đã được nhân tiền: Nợ TK 112/ Có TK 3388

2. Hoàn lại tiền cho khách hàng theo UNC, Giấy nộp tiền hoặc phiếu chi tiền: Nợ TK 3388/ Có 111,112

+ Cách 02: Người được chuyển nhầm tiềm không trả lại

1. Hạch toán theo ngày giao dịch nhận được tiền: Nợ TK 112/ Có TK 3388

2. Nếu người nhận được tiền không trả lại cho công ty, nên hạch toán chuyển nhầm hoặc cho tặng số tiền đã chuyển nhầm: Nợ TK 3388/ Có TK 711

Như vậy trường hợp doanh nghiệp của bạn chuyển nhầm tiền vào tài khoản, tùy vào từng trường hợp để hạch toán cụ thể.

Theo ketoanleanh.vn